Koop een huis in Zuid-Frankrijk

Wonen onder de zon

 

Copropriété (Vereniging van Eigenaren)

Het Château omvat 7 zelfstandige woningen die zijn bedoeld voor privébewoning. De woningeigenaren zijn deelnemer in de ‘copropriété’ (de VVE) en daarmede ook mede-eigenaar van het gehele complex. Een Franse ‘copropriété’ is vrijwel identiek aan een Nederlandse ‘vereniging van eigenaren’. De splitsingsakte en de statuten van de Copropriété zijn op aanvraag beschikbaar.

Voor de châteauwoningen geldt dat zowel permanente bewoning als bewoning ‘als tweede huis’ zijn toegestaan. De verhuur van de woningen op commerciële basis is echter niet toegelaten. Zomin is het toegestaan om in de privétuinen extra opstallen, zwembaden e.d. aan te leggen.


De copropriété beschikt over de diensten van een conciërge (tevens tuinman en onderhoudsman). Het conciërge-echtpaar woont in de portierswoning van het château. Eigenaren kunnen, tegen vergoeding, ook privédiensten van hem/haar afnemen (reparaties, tuinonderhoud, haardhout, huishoudelijk werk, e.d.)

Structuur van de coprop:

De copropriété is als volgt gestructureerd. De Algemene Vergadering van Eigenaren (verder AVE) is het hoogste gezag. De AVE benoemt een bestuur van 3 leden dat uit haar midden een voorzitter kiest. Naar Frans recht benoemt de AVE ook een ‘Syndic’.
Als gevolmachtigde van de AVE verzorgt de Syndic alle uitvoerende en coördinerende werkzaamheden ten dienste van de copropriété.
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Syndic worden in de statuten gespecificeerd. Grotere copropriétés brengen die taken veelal onder bij een professioneel bureau. Uit kostenoverwegingen en vanwege de korte lijnen bij dit kleinschalige project, vervult één van de eigen bewoners de rol van Syndic.